ART by Tom Leedy                                                                           ellipsis THMB

                        Icon                         

          Icon - Mixed Media by Tom Leedy

Mixed Media          53"H x 26"W